Názov projektu
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským 

Cieľ projektu
Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy

Program

SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom

Komponent/opatrenia

Modré školy

Projektový grant

Výška projektového grantu: 38 780 € Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Číslo projektu
ACC03072

Obdobie trvania projektu
17.10.2014 – 31.3.2016